Добре дошли в електронната платформата E-Платформа за нематериалното културно наследство в областите Видин и Зайчар (НКН E-ПЛАТФОРМА).

НКН E-Платформа е трансгранична цифрова платформа, обхващаща област Видин в България и област Зайчар в Сърбия.

НКН E- Платформа е нов иновативен осведомителен инструмент за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на Видин и Зайчар.

НКН E- Платформата на област Видин и Зайчар ще ви представи 100те най-добри и представителни елементи на нематериалното културно наследство от двата региона.

 

 

В НКН E -Платформа можете да намерите:

  • Въвеждането на E – Платформа;
  • Основна информация за регионите (включително информация, свързана с туризма);
  • Основна информация за НКН;
  • Как да използвате E - Платформата (Ръководство за потребителя);
  • Интерактивни карти на 100 най-добри НКН, съдържащи кратко описание и свързани фото и видео материали;
  • Информация, свързана с проекта.

Най-добрите и представителни 100 елемента на НКН бяха избрани през август - октомври 2019 г. чрез огромна кампания за участие в социалните мрежи.

Концепцията на кампанията може да намерите тук: LINK

Терминът „културно наследство“ промени значително съдържанието през последните десетилетия, отчасти благодарение на инструментите, разработени от ЮНЕСКО. Културното наследство не завършва с паметници и колекции от предмети. То включва също традиции или живи изрази, наследени от нашите предци и предадени на нашите потомци, като устни традиции, изпълнителски изкуства, социални практики, ритуали, празнични събития, знания и практики за природата и Вселената или знания и уменията за създаване на традиционни занаяти.

 

Каква е разликата между нематериалното културно наследство и материалното културно наследство? Предмети, артефакти, сгради, места и паметници са известни като нематериално културно наследство. Материалното културно наследство има физическо присъствие... Нематериално културно наследство са традициите и живите изрази, наследени от предците и предадени на потомци. Това е известно като нематериално наследство.

 

Нематериално културно наследство като ресурс за туризма

Нематериалното културно наследство, като фактор за насърчаване и развитие на културната и национална идентичност е в центъра на вниманието на ЮНЕСКО, Световната организация по туризма към Организацията на Обединените нации и други международни организации, специализирани в опазването и популяризирането на културата и туризма, като по този начин генерират туристическото търсене. Туристическото предложение (оферта) на региона на проекта включва нематериално културно наследство, което е скромно и неадекватно представено и интерпретирано.

Културата и туризмът са все по-свързани помежду си. Интересът към културата и културните програми, включително тези за нематериалното културно наследство непрекъснато нараства. Културният туризъм има дълга традиция и определението за него се променя с времето. Сега бихме могли да кажем, че съвременният културен туризъм е много сложен начин за задоволяване нуждите на хора и групи, които очакват много повече от обиколка на културно-исторически паметници или музеи по време на посещението си. Туристите проявяват все по-голям интерес към различните култури, сценичните изкуства, занаяти, ритуали, гастрономия и интерпретации на природата и Вселената. Съдейки по показателите на интерес, които туристите проявяват през последните години, може да се каже, че времето на културния туризъм в този смисъл тепърва предстои. Световният ден на туризма през 2011 г. се отбелязва по целия свят под мотото „Туризмът - свързване на културите“, което показва нарастващата осведоменост за значението на културното взаимодействие, което насърчава диалога, изгражда разбирането и  насърчава толерантността. Ръстът на културния туризъм се отразява и във финансовите резултати. Смята се, че тези туристи харчат една трета повече от средно-статистическия турист, което нарежда културния туризъм сред първите десет „горещи“ пазарни сегмента, тъй като нарастващото предлагане на културни дейности влияе върху повишаването на неговата конкурентоспособност. Такава нарастващата тенденция на интерес към културния туризъм предоставя възможност културното наследство като ресурс за развитие да стане устойчиво, като това ще донесе ползи за местната и широката общност с предпоставката за нейното запазване.


The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

 Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на Института за трансгранични райони и по никакъв начин не може да бъде взето под внимание възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.

© 2020 Цифрово нематериално културно наследство. Всички права запазени.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL