НКН елементи Търсене

Проектът

Нематериалното културно наследство може да бъде наследство само когато е признато като такова от общностите, групите или отделните хора, които го създават, поддържат и предават. Поради тази причина проектът „Дигитално нематериално културно наследство” е съсредоточен върху събирането, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство на двата региона. За да се постигне по-широко популяризиране на нематериалното културно наследство, ще бъдат използвани цифровите технологии като нов модерен инструмент за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. Проектът ще има силно трансгранично въздействие, защото ще:

 • запазване и насърчаване на нематериалното културно наследство на двата региона, които имат голям и неразвит потенциал;                                                                                      
 • Повишаване на осведомеността относно активите на нематериалното културно наследство в трансграничния регион;
 • Разработени съвременни цифрови инструменти за популяризиране на нематериално културно наследство извън целевите граници
 • Създаване на устойчиви политики за неговото непрекъснато цифрово съхранение и опазване.

Проектът е реализиран на територията на областите Видин и Зайчар.

Нужди, слаби страни и ограничения: Видин и Зайчар не са известни като региони с богато нематериално културно наследство. И двата региона не разполагат с единна база данни за нематериално културно наследство. И в двата региона хората, които се интересуват от нематериално културно наследство, все още нямат къде да намерят подробна информация за това. Основният проблем е ниската популярност на нематериалното културно наследство сред местните хора.

Силни страни и иновации: Проектът предлага иновативно решение (защита, съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство чрез цифровизация). По този начин ще бъде осигурен по-широк свободен достъп до информация за нематериалното културно наследство на двата региона. Идеята на проекта е да се използва един модерен НКН инструмент за запазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на двата региона, за повишаване на осведомеността на целевите групи за нематериалното културно наследство (традиции, религиозни празници, народни танци и песни, приказки и др. истории и т.н.); да се създаде уникална трансгранична електронна платформа за нематериално културно наследство и да се създадат предпоставки за бъдещо създаване на нови туристически продукти в региона за нематериално културно наследство;

Резюме на проекта:

Наименование на проекта Дигитално нематериално културно наследство
Водещ партньор Асоциация за насърчаване на туризма - Видин
Друг/и партньор/и Институт за трансгранични области
Приоритетна ос Туризъм
Специфична цел 1.3.Мрежа Хора за хора
Цели на проекта

Общата цел на проекта е да популяризира нематериалното културно наследство (НКН) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии.

Специфични цели:

 • да се повиши осведомеността за целевите групи за НКН;
 • да се създаде единна ТГС база данни за КНК;
 • да се създадат предпоставки за създаването на нови туристически продукти за нематериално културно наследство;
Дейности по проекта
 1. Избор на най-добрите 100 примера за нематериално културно наследство във Видин и Зайчар
 2. Разработване на теренни проучвания за нематериално културно наследство в областите Видин и Зайчар
 3. Видео, представящо 100 най-добри примери за НКП
 4. Създаване на E-платформа за нематериално културно наследство в областите Видин и Зайчар
 5. Обучение "Как да направим туристически продукт на НКН?”
 6. Обучение за „ИКТ като инструмент за популяризиране на нематериалното културно наследство”
 7. Фестивал "Дигитално нематериално културно наследство във Видин и Зайчар”
 8. Нематериално културно наследство, случващо се във Видин
Резултати от проекта

Резултат 1: Популяризиране на нематериалното културно наследство

Резултат 2: Създадена унифицирана електронна платформа за ТГС с база данни за нематериалното културно наследство

Резултат 3: Повишена осведоменост за трансграничния регион на нематериалното културно наследство, чрез създаване на предпоставки за създаване на нови туристически продукти

Целеви групи

 

 • Културни организации и любители
 • Музеи
 • Тур оператори
 • Туристически организации
 • НПО
 • Местни власти

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

 Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на Института за трансгранични райони и по никакъв начин не може да бъде взето под внимание възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.

© 2020 Цифрово нематериално културно наследство. Всички права запазени.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL